Dom i Lagmannsretten

Den 19.05.2017 var siste frist for å anke dommen fra Gulating Lagmannsrett vedrørende «grense i sjø og strandrett» til Eldøyane Sjøsportsenter. Dommen ble ikke anket, og er derfor å betrakte som rettskraftig/ endelig.

Etter en lang og krevende rettsprosess gjennom to-ganger-to rettsinstanser, er det nå endelig avsagt dom vedrørende eiendomsgrense og sektor deling i sjø mellom Eldøyane Sjøsportsenter og Eldøy Mekaniske Verksted.

Dette har ikke vært noen enkel sak. Jeg registrerer også at media har hatt sine utfordringer mht å gjengi de faktiske forhold, og hva dommen innebærer for partene. Uten å måtte gjengi hele dommen, kan den i korte trekk oppsummeres slik:

  1. Eiendomsgrenser på land er slik de ble endelig fastsatt i dom fra Lagmannsretten april 2009.
  2. Eldøyane Sjøsporsenter har «tilflåtsrett» (tilgjengelighet fra sjø) langs hele eiendommen som grenser mot sjø.
  3. Disposisjonsrett i sjø utenfor de to eiendommene er definert med en sektor- (delings-) linje fra grensepunkt i sjø og ca. midtlinje videre utover i sjø.
  4. Endelig bruksordning i sjø (eksempelvis felles transportkorridor), skal behandles av og fastsettes av Jordskifteretten (sannsynligvis i løpet av året)

Som konsekvens av dommen kan det bli aktuelt med noen mindre justeringer på brygge 1 (redusere lengde, justere plassering mot sør).  Dette vil ikke ha de store konsekvensene, og ei heller medføre særlige endringer i layout og planer vi har for fase II – utbygging av Seilhavnen.

Som nevnt tidligere har dette vært en krevende prosess. Den har ingen vinnere eller tapere. Derimot har den avklart viktige prinsipper når det gjelder eiendom mot sjø og bruken av denne. For vår del anser vi nå saken for avsluttet, og vi ser fremover mot å få utvikle havnen videre mot målet vi satte oss tilbake i 2000 – Et sjøsportsenter med båthavn og «et attraktivt område for utøvelse av friluft og sjøsportsaktiviteter»

 

Styret